Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

carmen713
1385 e472 500
Kasia Gandor
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viasoko soko
carmen713
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasoko soko
carmen713
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viasoko soko
carmen713
8818 fd98 500
Reposted fromoopsiak oopsiak vianotengohambre notengohambre
carmen713
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
carmen713
8034 dc00
carmen713
Jeśli człowiek nie ryzykuje, to nic w jego życiu się nie zmienia.
— Alexandra Bracken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viasupersymmetry supersymmetry
carmen713
carmen713
0482 4ab5
carmen713

July 06 2015

carmen713
5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viasoko soko
carmen713
5171 5cac
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viasoko soko
carmen713
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viamayamar mayamar
carmen713
Mężczyźni potrzebują trzech kobiet - matki, żony oraz kochanki.
Trudno jest być wszystkimi naraz, ale można zmieniać role. Chodzi o to aby znaleźć złoty środek.
Daj mężczyźnie za dużo, a stracisz go. Daj mu za mało, a również go stracisz. Dawaj mu czasem za dużo, a czasem za mało, wtedy zostanie przy Tobie.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
carmen713
6038 76b6 500
Reposted fromtutaj tutaj viaeternaljourney eternaljourney
carmen713
carmen713
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
carmen713
7160 cd0d
Reposted frommartynkowa martynkowa viabeinthe beinthe
carmen713
2251 fd30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl